FRANCOUZSKÁ REVOLUCE
Ilumináti tajně pronikli do Francie roku 1787 (o pět let poté, co si to naplánovali) prostřednictvím francouzského řečníka a revolučního vůdce hraběte Gabriela Victora Riqueti de Mirabeau (1749- 1791, s pseudonymem “Leonidas”), který byl indoktrinován plukovníkem Jacobem Mauvillonem, když byl roku 1786 na tajné misi v Berlíně pro francouzského krále Ludvíka XVI. Mirabeau zavedl iluminátské principy do pařížské zednářské lóže Amis Reunis (později přejmenované na “Philalethes”) a zasvětil abbého Charlese-Maurice de Talleyrand-Perigord (1754-1838, dvorního duchovního v domě Bourbonů). Nejdůvěryhodnější členové se stali členy “Tajného výboru svorných přátel”. (Je zajímavé, že skupina stejného jména vznikla v roce 1771 jako okultní skupina.) Iniciace se konaly ve Velké lóži Iluminátů asi 30 mil od Paříže na panském sídle Ermenonville, které vlastnil Marquis de Gerardin. Známý šarlatán Saint Germain(1710-1780 nebo 1785) těmto iniciačním obřadům předsedal. Věřilo se, že Germain byl portugalský Žid, který byl členem lóže Philalethes. Byl zednář, Rosikrucián a patřil k několika dalším okultním bratrstvům. Mluvil italsky, německy, anglicky, španělsky, francouzsky, řecky, sanskrtem, arabsky a čínsky. Prý byl synem prince Rakoczyho z Transylvánie, byl vychován Gianem Gastonem Medicejským a studoval na univerzitě Siena. Lidem řekl, že žije již celá staletí a že znal krále Šalamouna. V Londýně byl roku 1743 uvězněn jako jakobínský špión a později získal důvěru pro zavádění zednářství v Německu. Jako šarlatán a hochštapler vystupoval jako Comte Bellamarre, Marquis de Montferrat a rytíř Schoening. Během iniciace noví členové museli přísahat, že odhalí svému novému představenému vše, co uslyší, co se dozvědí a co objeví, a teké se budou shánět po věcech, které by mohly uniknout jeho pozornostib¦ a vyhnou se všem pokušením vyzradit to, co uslyší. Blesk neudeří tak rychle jako dýka, která provinilce dostihne, ať je kdekoli. Hrabě Alessandro de Cagliostro (také známý jako Giuseppe Balsamo), Žid ze Sicílie, který prý byl jedním z největších okultních praktiků všech dob, byl iniciován do řádu Iluminátů v Mitau (nedaleko Frankfurtu) v roce 1780 v jedné podzemní místnosti. Později řekl, že byla otevřena železná skříňka naplněná papíry, z níž byla vyjmuta kniha. Z ní jeden člen četl přísahu o zachování tajemství, která začínala slovy: “My, Velmistr Templářůb¦” Byla psána krví. V knize byly načrtnuty jejich plány, které zahrnovaly útok na Řím. Objevil, že měli k dispozici peníze, které byly uloženy v bankách v Amsterodamu, Rotterdamu, Londýně, Ženevě a Benátkách. Zjistil, že Ilumináti měli 20.000 lóží po celé Evropě a Americe, a že jejich členové sloužili u každého evropského dvora. Cagliostro byl instruován, aby šel do Strasbourgu ve Francii, aby zde navázal první kontakty nutné pro podnícení Francouzské revoluce. Označil se jako Velmistr Sionského převorství (Prieure’ de Sion). Věří se, že zajišťoval spojení mezi nimi a Ilumináty. V roce 1790 byl v Římě uvězněn za revoluční činnost. Francouzští zednáři zosnovali plán na svrhnutí vlády pod záminkou svobody a rovnosti. Chtěli ukončit autokratický režim a nastolit vládu lidu a pro lid. Jeremy Bentham a William Petty(hrabě z Shelburne) naplánovali a řídili Francouzskou revoluci, později zosnovali komplot proti Americe. V roce 1788 byl Johann Joachim Christoph Bode (1730-1793, alias “Amelius”), na žádost Mirabeaua a Talleyranda, povolán do Francie. Byl iniciován k Iluminátům na kongresu ve Wilhelmsbadu a později převzal vedení Řádu ve Weishauptově nepřítomnosti. Bode a Baron de Busche (řádovým jménem “Bayard”), holandský vojenský důstojník ve službách Pána z Hesse- Darmstadtu, aby zakryli účel své přítomnosti ve Francii, řekli, že zde mají vyšetřovat vliv jezuitů na tajné společnosti. Avšak skutečným důvodem jejich přítomnosti ve Francii bylo podporovat zde cíle Iluminátů. Pracovali v lóži Amis Reunis, která se přejmenovala na ” Philalethes”, což znamená “hledači pravdy”. Marquis de Luchet, přítel Mirabeaua, ve své eseji Sekta Iluminátů v lednu 1789 napsal: “Oklamaní lidé. Musíte pochopit, že zde existuje spiknutí ve prospěch despotismu a proti svobodě, ve prospěch neschopnosti proti talentu, ve prospěch neřesti proti ctnosti nebo nevědomosti proti světlu! Každý druh hříchu, který souží zemi, každá nedovařená myšlenka, každý zvrácený vynález se hodí do doktríny Iluminátů. Cílem je celosvětové panství.” Intelektuálové známí jako “encyklopedisté” byli nástrojem rozšiřování doktríny Iluminátů. K Philalethům se brzy přidružily další lóže, jako např. Devět Sester; lóže Candor, do níž byli rekrutováni členi jako like Laclos, Sillery, D’Aiguillon, bratři Lamethové, Dr. Guillotine a Lafayette; a lóže Propaganda, kterou založili Condorcet, Abbé Sieyes a Rochenfoucault. Revoluční vůdci, jako například Maximilián Francois Marie Isidore de Robespierre (l758-1794), který se stal vůdcem revoluce na popud Weishaupta; Marquis Antoine Nicholas Condorcet (1743- 1794), filozof a politik ; Vévoda de la Rochenfoucault; George Jacques Danton (1759-1794); Marquis Marie Joseph de Lafayette (1757-1834), generál a státník; Jerome Petion de Villeneuve (1756-1794), politik; Filip, Vévoda z Orleansu, velmistr francouzského zednářství; de Leutre; Fouchet; Cammille Benoit Desmoulins (l760-1794), D’Alembert; Denis Diderot (1713-1784), encyckopedista; a Jean-Francoise de la Harpe (1739-1803), kritik dramatik, ti všichni se přidali k Iluminátům, kteří do roku 1789 pronikli do všech 266 zednářských lóží, přestože si toho zednáři nebyli vědomi. Ilumináti vytvořili takové situace, aby mezi lidi zaseli sváry. Například Vévoda z Orleánsu nařídil svým agentům, aby skoupili tolik obilí, kolik mohli, potom lidi nechali uvěřit, že král záměrně způsobil nedostatek, aby lidé hladověli. Spoluspiklenci ve vládě pomohli vytvořit prudký vzestup inflace. Tak byli lidé manipulováni, aby se obrátili proti králi, jehož vláda podporovala střední třídu. Monarche měla být zničena a střední třída utiskována. Bůh měl být nahrazen iluminátským náboženstvím rozumu, které se opíralo o myšlenku, že “lidská mysl vyřeší lidské problémy.” Během prvních dvou let Francouzské revoluce, která začala v dubnu 1789, Ilumináti infiltrovali do zednářských lóží v takovém rozsahu, že přestaly fungovat a místo toho začaly pracovat pod názvem “Francouzský revoluční klub”. Když potřebovali větší prostor pro shromažďování, použili halu jakobínského konventu, a tak tato revoluční skupina 1300 lidí založila 14. července 1789 Jakobínský klub. Ilumináti tento klub kontrolovali a byli přímo zodpovědní za rozkladnou činnost, z níž se vyvinula Francouzská revoluce. Lord Acton napsal: “Děsivou věcí na Francouzské revoluci není vřava, ale její konstrukce. Skrze všechen oheň a kouř jsme postřehli důkazy o propracované organizaci. Manažeři zůstali pečlivě ukryti a zamaskováni, ale není pochyb o jejich přítomnosti od samého začátku.” Při uskutečňování plánu, který vyžadoval snížení populace o jednu třetinu až jednu polovinu, zemřelo více než 300.000 lidí a král Ludvík i s rodinou byli popraveni. To bylo provedeno k zajištění stability nové francouzské republiky. V srpnu 1792, po svržení vlády, byla tříbarevná vlajka nahrazena rudou vlajkou sociální revoluce, zatímco křik “Vive notre roi d’Orleans” ustoupil zednářskému heslu “Svoboda, Volnost, Bratrství!” Ti, kdo odpověděli správným znamením ruky, si zachránili život. V listopadu 1793, kdy se masakry rozšířily po celé Francii, byly církve reorganizovány podle linie Weishauptova hesla, že “rozum by měl být jediným zákonem člověka.” Talleyrand, který se roku 1788 stal biskupem v Autinu, díky jeho radikální reorganizaci církve, byl papežem exkomunikován. Stal se poslancem Národního shromáždění. Jakobíni měli Národní shromáždění pod kontrolou a dle jejich záměrů se Mirabeau stal vůdcem Francie. V pravém demokratickém duchu řekl: “Musíme zalichotit lidu poskytnutím spravedlnosti, slíbit mu velké snížení daní a spravedlivější rozdělování majetku a odstranění ponižování. Tyto fantazie lidi zfanatizují a zlomí každý odpor.” Revoluce byla považována za skončenou 28. července 1794, kdy byl Robespierre sťat gilotinou. Thomas Jefferson, který po tři roky (1785-89) sloužil jako ministr ve francouzské vládě, popsal tyto události slovy “tak překrásná revoluce” a řekl, že doufá, že vyčistí celý svět. Sekretář státní pokladny Alexander Hamilton řekl, že Jefferson pomohl rozběhnout Francouzskou revoluci a v dopise příteli s datem 26. května 1792 napsal, že Jefferson “bohatě pil z poháru francouzské filozofie, v náboženství, vědě a v politice. Odešel z Francie v období kvasu, který pomáhal vyprovokovat.” Jefferson v dopise Brissotu de Warville do Philadelphie, s datem 8. května 1793, napsal, že bude “věčně spjat s principy Francouzské revoluce.” V roce 1987, během cesty do Spojených států, Michail Gorbačov a jeho žena navštívili Jeffersonův památník, kde ona o Jeffesonovi mluvila jako o jednom “z největších myslitelů světa.” Je zajímavé, že během komunistické revoluce Vladimír Lenin řekl: “My bolševici jsme jakobíni dvacátého století”. Iluminát a člen francouzského revolučního Národního shromáždění, Vicomte de Barras, byl svědkem, jak čtyřiadvacetiletý Napoleon obklíčil a dobyl Toulon v roce 1793, který byl držen anglickými a španělskými vojsky. Barras, který byl Národním shromážděním zvolen vrchním velitelem francouzských ozbrojených sil, se roku 1795 stal členem pětičlenného Výboru, který začal vládnout Francii a brzy se stal nejmocnější postavou v zemi. Určil Napoleona, aby velel ozbrojeným silám. Avšak v roce 1799 Napoleon (člen řádu Templářů) zpřetrhal vazby s Barrasem, protože se obával, že se Barras pokusí obnovit monarchii. Napoleon rozpustil Výbor a roku 1804, za podpory Talleyranda (který sloužil jako ministr zahraničí), se stal císařem. Nevědomky, jako loutka Iluminátů, jeho vláda způsobila totální rozvrat Evropy, což Ilumináti potřebovali, aby nad ní získali kontrolu a sjednotili ji. Ukončil Svatou říši římskou a ze svého bratra Josefa udělal krále Neapole roku 1806. Josef byl nahrazen Napoleonovým švagrem Maratem, když se Josef roku 1808 stal králem Španělska. Jeho bratr Ludvík byl učiněn králem Holandska a další bratr Jeroným králem Westfálska. Roku 1810 Napoleon zkonfiskoval obsah archivů Vatikánu, které obsahovaly 3.000 beden dokumentů, a odvezl je do Paříže. Ačkoli většina z nich byla později vrácena do Říma, některé si ponechal. V té době Napoleon změnil tvář Evropy, ale nakonec Francouzská revoluce ztroskotala, protože Evropa nebyla dobyta celá. Ilumináti okamžitě podnikli kroky k jeho sesazení s trůnu, což jim trvalo pět let. Aby získal peníze pro Wellingtonova vojska, Nathan Rothschild přelil peníze svému bratru Jamesovi (který prováděl finanční transakce pro francouzskou vládu) v Paříži, který peníze předal Wellingtonovým jednotkám ve Španělsku. Kromě toho, Ilumináti tajně pracovali za scénou, aby se ostatní národy sjednotily proti Francii. Po porážce u Waterloo byl Napoleon poslán opět do exilu, tentokrát na ostrov Svatá Helena v Jižním Atlantiku, kde roku 1821 zemřel. Ve své poslední vůli napsal: “Umírám předčasně, zabit anglickou oligarchií a jejími nájemnými vrahy.”